OKASUMBULA I: Conto de Mário Pereira

Envie este artigo por email

OKASUMBULA I: Mário Pereira (Kakalunga)

OKASUMBULA I: Conto de Mário Pereira
OKASUMBULA I: Conto de Mário Pereira

1.- Kwakexile kaxaxi ka kizwa, mu kizwa kimoxi kya sambwadi ya mbeji kya 1966, kya muvu, mu kizwa kya matadi, kwila matadi menyama pe, moxi wa utakwilu wa minzangala, makexile we hanji kutula, ni ndundulu, mu tala wa mabata movunge ni jixapa, mu kujituna, kwala madiwanu ma akwata mabata atungile kwenyoko, ombimbi mu kifwa kya jimbandu jitatu kwila kamuswinyi ka matadi kakexile mu kubana mbata, wakexile mu kubeta dingi mu udyangelu wa kundunda kwe, kwala kuya kudibala mu kaxi ka lumbu lwa dibata dya, mu kutukumwisa kana ngo akwa mabata menyama, mba hanji we ojisanji jinjila jakamukwa kwila, mu ulengelu wa malaji, jakexile kuditela mu kulenga. 2.- Bwazukama bu kididi kyenyeki pe, moxi ya munza wa mwanya, kambonga kamoxi walebe yu wasoso, kakexi kuyudika kapakayu ke kyazubiwa kukibanga, kyajingiwa we hanji ni mikokolo ya papela yezala makowa, yalungu we hanji kuvumuka kwila wakexile we hanji kujimbulula karnavale kwila, mu wendelu wa mimbu wa ngoma kya kusungila jinzungule ja athu, kabitile we kya ukulu. 3.- O dikelengende dya soma dyenyedi, dyavungiwa kyambote kina ni uxila, dyasumbiwa mu mubange wa idyatelu dijina dye Ilidio, dyakexi kukingila kulanga okituminu kya kwambata ku dyulu, bu maku ma munzangala mu dijina dya Mingu, o kimokyo kivumuka kwila o mukila we, ni kizongelu kya kitatu kyatandu mu ulebelu, mu kusekumuna mukuthu mu difula dya mulenge, omukila wenyo wabetele kudifangana ni mukila wa mbiji ni dijina dya Mbambi., mu kusota kudilanga kwa mbiji yakamukwa yandala kumuzumbuka mwenyu. 4.- Mu hota ya njila yejidile kulanda matete ma masa, kwebi muteki umoxi, ni dikyezu dye bu maku, wakexile musota kubana mwenyu mu uxikelelu wa nzo ya mabaya yabudika kya -, tumbonga tutatu akexi kudibingana mu kulanga ndundulu ni kinama, mu usanganu kwala kwijiya mukwanyi wonzotena kutolola akwenu mu kubana jindunda mu ndundulu wenyo, sekumweha kudibala boxi. 5.- Mu kitangana kya kubanga kyenyeki, munzangala wakamukwa wakexile kwenyoko kwaatonginina, walebe, wabele, kitalelu kya ingu mu kifwa kya kubeta , wakexi kutalela o kitangana kya kidi mu kubanga okikalakalu kye, mu kusumbula yoso yakexile mu kilandu kye, kala kyadinumine mudya mu kifwa kya huxi bu maku, yoso yonzokala mu maku ma nguma ye, anga mubete ulunga owiyukilu wa kukala ni kima kyenyeki kyoehe! mu kulanga o kinumu kya kusosolola kwila mwene wonzotena kukatula ngo kima bu maku wa muthu ni huxi bu maku wa munumi wakamukwa, yoso munumi wenyo wonzo yeha boxi moxi ya ubetelu wotambule, anga kyenyeki ujimbidila okima kwala muthu wamutambula. 6.- Ngamusumbula anga ngamutambula yoso iwakexile mu jimbela. Ngamuxisa mu kudila, walenguluka kutangela kyoso kyamubudisa mu kutula kubata dye kya, mbata omusanu wenyo wakexile mu kwendela we kya ombonge mu kitangana kyabiti okisulukutu kyenyeki! 7.- Ngevu we hanji topya ya dikota mu kumumona kukala mu kusonoka masoxi, mu kunzunzumuna boxi omenya madyama makexile kububa opolo ye yabonzo – wakexile mutambule wa mbote yenoyo mu kuzuba kuboka, ni dihaha dimoxi dya kukwatesa mulange wa jipangu jinjinda. 8.- Owusumbwilu we, usumbwilu wa ngumba – wixi, mu kizwa kimoxi kwila o udidilu wa mujimbidile wakexile kukatesa omuxima wa mama ikola kwila wamwene owukexilu wenyo ku mbanji ye, mubinge umoxi kwila watumanene, waxikama mu ditadi dimoxi dyakexile mu njila, owubangelu wa musumbwidi mwenyo kwila waditele ni madima, ni kulenguluka kwavulu, anga mwenyo wakexile mu kulenga ni kima kyangene kyobonge kyokwate we hanji kyambote ni maku, kyamukwatelye kima ojingololo ni isombole yakambe ujitu kwila mwene wakexile we hanji mu kwiva mu ulebelu wa ulengelu we wenyo wa dilaji. 9.- O mubinde mwenyo pe, kwila wakexile we hanji mu kusambuka oyidyatelu ye yakambe kwizwata ni inama ye yoso yezala ditokwa; ni jindemba je joso janyngiwa kala hwelendende mu kukamba kudisamuna ukulu kya kwila jakexile mu kudikola okitumanu kya kisamwinu kyabukumuka; wakexile we hanji mu kudikisa okiba kye kyakambe menya, kyabindama mu kumuvutwila o ulumbilu we woso wa ukulu; kwila wakexile we hanji ni izwatelu ye yoso yaxidi, ni dizumba dyayiba, dyakexile mu kufidisa muthu woso woso mu njila kumutalela ni kusanguluka, muthu mwenyo wakexile we hanji o dizwi dya kulunguka kwila, sekulenduka, wakexile we hanji mu kutundisa mu dikanu dye o dizwi dyenyedi dyakexi kulandela omunzangala mwenyo wakexile mu kulenga sekutena kudijituna mu nguzu ya matangelu ma diyala dyenyedi kwila wakexile kufikisa kumukwata anga walembwa! 10.- Ngimitangela dingi – wabangamana – kyawungumba kala kufwa kwamutonginina, sekuzenga, kasoma kamoxi kamwenyu kamubangana hanji kwala kutena we hanji kubwima! 11.- O kimokyo kakitena kukibanga, wavutuka hanji mu kwambela, yoso iyi iwabukumuka hanji kuyibanga, moxi ya mukonda dya makutu wafwama wakasumbula, kifwa kya kukala kutondala kwala kunyanga kima kyangene! Malangonzo! 12.- Kyayuku kukatula mbolo wa muthu wamukwiza walanduka mu kukala kudya kambolo ke? 13.- Kyayuku kubeta mukwenu bu maku makwata mbolo, ni disukilu dya kuxala ni kambolo kangene, mu uxikamenu wa mbanda wakasumbula? 14.- Mu hota ya kikoka, mwene mu kididi kyabeta kuxikelela, kwila musumbwidi udisuwama anga ulanga woso kwila onguzu ya nzala itumina, ni kilunga kimoxi ngo: kuzozola okukata kwa nzala kwila, mu kifwa kya kukamba kumumona; mu kifwa kya mukwa hele, udibokolwesa moxi ya muthu wala kya mu jimbambe ja ufwilu – wazubu mubinge kwambela, moxi wa utalelu wa mwadyakimi ni mukondo kwila wakexile kumuxikana ni kusekumuna kwa isuxi ye, yoso diyala dyenyedi dyaxikama kwenyoko wazumbukile mu kutangela. 15.- Mu kizuwa kyazumbukile kya kubita, athu akexile we hanji mu kwambela kuma, Okuzediwa kwa sata wakexi kuxinganeka kambolo ke ni kaxitu kangulu kyabakiwa kyokange, kwakexile o ukolelu wa jimbonga mu kumona mu kizongo kya njila Man Puna wakexile mu kwiza mu kusekumuna mukuthu mu kwendela kwe kwila mwene ngo wakijidile kukibanga, wabangesa kana ngo o ikoka yoso ya sanzala mba we hanji wakexi kusakumuna malumbu ma mabata makexi kujituna tumbonga twe ni makidikidi ni kudikola kumoxi! 16.- O kasumbula kambudiwa, dikanga dya kusanguluka omusomi mwenyo, kamukukutisa mu kifwa kya kumufudisa kubanga kyenyeki – kuma mulangi wa mbolo wakexi kumutalela ni kyandalu kya kudilangila. 17.- Kwakexi mu kididi kyenyeki kwila musumbwidi wenyo, watandakanya mu kukamba umbande wa kubanga kyenyeki mu kitangana kya kidi, wakambe kumona kuma, wamuzukama kya, mu kizongo kya kidi kwakexile kudisanga, o Felela, mwambate wa mabaya tunde mu ditenda dya kusongela mabaya dijina dye Serração Bailundo, wakexi kuzukama kwenyoko kwala kuvutwila otopya yakexi tumbonga twamasambwa kumubanga mu izwa yoso, ni muthu andala kumusumbula mbolo kumoxi, mutumini wa kizomba mu utopiyalu wenyo. 18.- Anga mu kididi kyenyeki – moxi ya kudikola kwa itukutuku ya foya yojingise kala kyafwama kukibanga kwala munzangala Adão, kwila muxinganeki ni mubange wakexile munzangala wakamukwa dijina dye Jaburu; 19.- moxi ya ukolelu wa jimbonga mu kumona munzangala dijina dye S. Pedro kubita ku tandu dya ngulu yaxikelela yakexi kudikola kyavulu kala ukolelu wa katukutuku kala mu kubanda ni kubonza kwavulu mu Mutamba kwenyoko kya, mu kilunga kya kinaxixi; 20.- moxi ya utokwa wobandese kwala makidikidi ma kadimbula kwila mutumini ni mbamba dijina dye Dakuka; moxi wa kudikola kwa jingoji jakexi kukungila makundu malenguluka kyavulu mu ikoka yenyeye ya mbonge ya Marçal – mu makidikidi ma makanda ni makundu mambongo mabangiwa kwala ngoji yasoma; 21.- moxi ya mupyopyo wa wanda wadyongiwa mu kilebu kyabiti ku polo makwinyi a tatu ya tandu mu kusota muxi watuliwa anga weyimana boxi – kwila kambonga kyenyeki – walembwele kya kusosolola, ni huxi watokala ni maku, o mbolo ni xitu ya ngulu yabakiwa moxi ya midya yakexile bu maku ma munzangala dijina dye Batalha, - wajimbulula kusumbula ndundulu yakexile kuyibikila, mu kisangelu kya kudikisa mukwanyi wonzotena mu kubana jindunda jabeta kuvula sekuxisa ndundulu yeneye kutula boxi, kwala dikanda dyafumana dya munzangala dijina dye Hugo kwila kwakexile kya mu undundilu 123, ku polo wadibata dyaleba leba ni dijina dya kumboyo, mu njila ya kididi ya kikatwilu kya menya, ku mbanji ya ditenda dya Arãao kwenyoko kya! 22.- Wasakala wakwata o ndundulu yeneye anga, ni ndundundulu yeneye kya bu maku, o munzangala mwenyo dijina dye Dizumba wakwata kulenga mu kilunga kya hota kyabeta kuzukama mu kukamba kumoneka ku polo yaalandi akexi kujimbulula kuma ondundulu yeneye kafwamenye kukala o usatelu wa kasumbula kyoso kyoso, kuma kwakexidye kala mbolo ni katumba kaxitu kangulu kyabakiwa moxi ya midya; 23.- ki kyakexidye kambolo ni kambiji moxi dye mu kukala usatelu wa ufiyalu wa kasumbula mba kidi, kala hatu ya kuxikanesa nzungule dyaathu kwendela kudima dye umu kubanga, mwene ondundulu yeneye, yafwamene kuyitumaka, wafwamene kwikatula bu maku ma musumbwidi wenyo, kwala kuzumbukisa o ukexilu wenyo! 24.- Okyela kya wanda kyazubu; o makidikidi makadimbula mu masekele mazumbuka; omakidikidi mamakanda ni makundu ni ngoji bu maku mu kaxi ka ikoka ya sanzala malenguluka kuzuba; 25.- o ubikilu wa ndundulu mu kuyinyana wazubu kwala, adibundu kumoxi, adikongela mu ndunda ya umba, kulandela mukumi! 26.- Anga akitena kukimona lwakamukwa dingi, mu nzungule wa muxima wa Marçal kwenyoko, moxi ya utalelu wakolo wa Man Puna mwenyo kwila, sekutena kuxikana, wakexile mu kumona o nguzu kwila ndundulu yala nayu, mu kubangesa nzungule dyaathu kuya kudima dye, - mu kweha onguzu ye ya kubangesa athu oso kumumona bengebenge twana twandenge twakexi kubuwama mu kumumona kwiza mu jimbongo jeneji jakexile mwene mubita mu izwa yoso – mu kumubulula bu maku wa musumbwidi wapandekile o mbanda yadyangela ya kasumbula kwila kakexidye kubikila kukatula ndundulu mu dikanda dya muthu mba kidi mwene, kuyisosolola ngo, tunde bu maku ngo! 27.- Felela anga wamwene kitangana kimoxi o ukexilu wenyo, ni mesu me, kwila okumubanga topya ku mbandu ya minzangala yaxalele kudima! 28.- O Felela mwenyo, watandakanya we ni ukexilu wenyo, anga wevu okukata kwila ukambelu wa ndundulu weza mu kubana kwaathu oso akexile kwenyoko, wasatiwa kwala kasumbula kenyeki!

A USURPAÇÃO I

1.- Era meio-dia, 1 de Abril de 1966, dia das pedras, em que estas, sob o arremesso da garotada, procuravam poisar, estrondosamente, no cimo das casas cobertas de chapa, libertando, para espanto de quem ali morava, o som tripartido que cada pedaço de pedra proporcionava pois, rebatia após o primeiro embate, indo cair no meio do quintal, espantando não só os donos da casa mas também as galinhas e patos que, em correria endiabrada, se punham em fuga. . 2.- Não longe dali, Sob o abrasado calor do sol, um puto esguio ajeitava, agachado, um papagaio acabado de ser feito, ornado em tiras de papel colorido, prestes a voar, e que fazia lembrar o carnaval que, ao ritmo de um batuque que arrastava multidões, já havia passado. 3.- O rolo de fio, devidamente encerado, comprado ao sapateiro Ilídio, aguardava o momento para cumprir a missão de transportar para o céu, pela mão do Mingo, aquele objecto voador cuja cauda, com mais de três metros de comprimento, sinuando o corpo ao sabor do vento, mais parecia a de uma raia procurando defender-se das investidas de um predador. 4.- Na esquina de uma rua onde era usual vender-se papas de milho, onde um pintor com um pincel na mão procurava avivar a negrura de uma casa de madeira em escombros, haviam três putos que se revezavam em dominar uma bola com o pé, num concurso de quem conseguiria tocá-la mais vezes, sem a deixar cair. 5.- Enquanto isso, um outro - alto, esbelto, olhar de lince em posição de ataque - vigiava o momento certo para actuar, com o fim de usurpar, conforme previamente acordado e com uma palmada na mão, o que estivesse na mão do adversário, ganhando o atacante o direito de usufruir do objecto largado! 6.- - Embosquei-o e recebi-lhe o que tinha nas mãos. Deixei-o a chorar – apressava-se a afirmar quando, ao chegar a casa, lhe perguntavam o que havia acontecido, pois a notícia corria o bairro pouco depois do sucedido! 7.- - Senti um gozo tremendo quando o vi lacrimejar, derramando no chão a água suculenta que o rosto triste vazava – rematava o beneficiado, numa gargalhada que irritava quem defendia a virtude. 8.- A tua emboscada é traiçoeira, - afirmou, num dia em que o pranto do perdedor fazia doer a alma de uma santa mãe que vira a cena a seu lado, um pedinte que presenciara, sentado numa pedra postada no caminho, a acção do usurpador que correu, em velocidade, fugindo com o objecto apanhado bem agarrado na mão, ignorando lamentos e insultos indecorosos que ouvia ao longo da fuga endiabrada. 9.- O pedinte, que ostentava os pés descalços cobertos de poeira; que tinha os cabelos encaracolados clamando a presença de um ousado pente; que mostrava a pele do corpo carente da água necessária para lhe devolver o brilho de outrora; que trazia a veste encardida, nauseabunda, impedindo qualquer transeunte de olhá-lo com agrado, era a voz da razão que, inclemente, fazia sair da sua boca a voz que seguia o rapaz que fugia sem conseguir libertar-se da força das palavras daquele homem que o tentava deter sem o conseguir!. 10.- Repito, continuou o pedinte, é traçoeira como a morte que espreita, sem vacilar, um fiozinho de vida que luta para, ainda, poder respirar! 11.- Não se faz, voltou a afirmar, tudo isso o que vossa excelência tem a ousadia de fazer, sob o pretexto da famigerada KASUMBULA que não é senão um modo capcioso de apropriação do pertence alheio! Caramba! 12.- É justo que se retire o pão a alguém que venha, distraidamente, a comê-lo sob a égide da paz e da harmonia ? 13.- É justo que se bata nas mãos, precisamente na mão portadora do objecto, a fim de, com base na lei da usurpação, ficar com o pertence alheio? 14.- E é na esquina do beco mais escuro que o usurpador se acoita e cumpre o que a força da fome impõe com um único sentido: aliviar a dor da penúria que, sorrateira; cobarde, invade a razão de qualquer um à beira da extinção – rematou o pedinte, sob o olhar pesaroso de um ancião que assentia com um menear de ombros o que o homem ali sentado acabava de afirmar. 15.- Da vez anterior, comentava-se, a sorte da vítima - absorta no pão com chouriço frito - fora a gritaria dos petizes, quando, no fundo da rua, bamboleando o corpo como só ele sabia fazer, aparecera Man Puna, facto que mexia não só com as ruelas dos muceques, mas também os quintais que largavam, em correria, os putos em algazarra! 16.- A kasumbula adiada com o aparecimento de Man Puna, longe de agradar ao atacante, definhava-o de tal modo que o impedia da investida – dada a seriedade com que o defensor o olhava com um sentido de defesa. 17.- E foi neste cenário que o usurpador, atordoado pela incapacidade de agir no momento exacto, não viu que, já bem próximo de si, há alguns metros do lugar em que se encontrava, o Felela, carregador de madeiras a partir da serração Bailundo, se aproximava para desferir o golpe de desforra do gozo de que era alvo, todos os dias, por parte dos garotos das cercanias, incluindo o visado pela kasumbula, chefe de orquesta na gozação. 18.- E foi neste cenário - sob a barulheira dos carros de lata ornamentados a preceito pelo Adão e cujo mentor e fabricante era o Jaburu; 19.- sob a gritaria dos miúdos à passagem do S. Pedro em cima dum negro suíno que berrava a todo o vapor como o rouco motor duma mota a subir a custo a Mutamba em direcção ao Kinaxixe; 20.- sob a poeira levantada pela corrida de bicicletas liderada pelo campeão Dakuka; sob a louca gritaria dos freios que roçavam os aros em velocidade nos becos do Marçal - nas corridas pedestres com aro de ferro accionados por um freio de arame; 21.- sob o silvo da malha lançada há mais de 30 metros de distância à procura da estaca poisada no chão – que o puto - já que não tinha conseguido subtrair, com a devida palmada, o pão com chouriço do Batalha, - entendeu usurpar uma bola que estava sendo dominada, em concurso de quem dava maior número de toques sem a deixar cair no solo, pelo pé afamado do Hugo que já ia no toque 123, defronte a um comboio de casas, na rua do chafariz, junto ao bilhar do Arãao! 22.- Ligeiro, caçou a bola e, com ela na mão, Dizumba correu para a esquina mais próxima a fim de desaparecer da vista dos perseguidores que entendiam que o esférico não devia ser alvo de qualquer usurpação, visto que não era nenhum pão com chouriço; 23.- não era nenhuma sandes de peixe que pudesse ser alvo de uma aposta de kasumbula mas sim, como elemento que permitia que muita gente andasse atrás dela numa disputa, ela, a bola, merecia ser respeitada, retirada das mãos do usurpador, dando azo a que tudo estancasse: 24.- o jogo da malha parou; a corrida de bicicletas no areal cessou; a correria pedestre com aros e freio na mão por entre as ruelas do muceque estancou de imediato; 25.- o domínio da bola pelo roubo da mesma findou para, solidários, todos juntos pela causa comum, perseguirem o infractor! 26.- E mais uma vez se pode ver, em pleno coração do Marçal, sob o olhar severo de Man Puna que, incrédulo, via a força que uma bola tem, ao fazer uma mole de gente ir atrás dela, - em desprezo do esforço que a sua nobre pessoa fazia para chamar a atenção dos putos que se embeveciam à sua passagem, - para salvá-la das mãos de um kasumbulador que violara a regra fundamental da kasumbula que não previa retirar do pé qualquer objecto mas sim, subtraí-lo, somente, a partir da mão! 27.- E foi pela primeira vez que o Felela viu, com os seus próprios olhos, que a acção difamatória que os putos do Marçal levavam a cabo contra si fora relegada a segundo plano!.28.- Ele, aturdido, também sentiu a dor que a ausência duma bola, vitimada pela usurpação, pode dar!

Comentários

Newsletter


Colabore com o Jornal Cultura - Envie-nos os artigos da sua autoria.

Colaboradores Ver todos