Omuxike wa Ngoma

Envie este artigo por email

O tocador de tambor

Omuxike wa Ngoma
União 54

1.- Odiyala dyakexile mukubandesa odyaku dye dya kadilu aba dyaku dye dya kyasu dyakexile mukutula ku tandu dya kiba kyoximbale mu ukalakalu wa kuvunga ngumba imoxi, diyala dyalebele, dyabelele ni kifwa kyakolo dyakexile mukujimbulwisa we hanji okuswina kwa mukwa matwingi mukuxisa bulu anga mukulundula mu kitangana kyakayelaku, omabumbu monyenge mu jimbinga ja muxi. 2.- Okukala mukubanga ukalakalu wenyo ni ulengulukilu wavulu wakexile mutundisa kwenyoko kikemu kya kufwa, mukujimbulula uxininu bu xingu mu ulunjikilu wasuku, wa muthu woso woso wamulenga tubya mu hota wa kalunga tubya – iyi yene ombimbi yakexile ngoma kusambuka, wakexile mukulengesa woso wakexile kukema ni ukatelu ni jingolo je. 3.- Okifwa kya kukala mukubanga kima kyenyeki kyalungisa kuma yoso yakexile kumusunga ku muxima ki kyakexilye okubonza kwa mwimbu wozwike; ki kyakexilye ombimbi yobange kwila usengulula woso ukala mukwivila muthu wafu kya wala kya mwalunga mu kitangana kya kizuwa kya kasambwadi ka kizuwa kya kusenguluka kwe, mba mwimbu wasenguluka ni difula dyakambe kusanguluka wakexile we hanji mukutoma oditwi dya nzumbi yafile kya! 4.- Ne mwene ngo o ngumba yakexile mukubangesa mala makexile mukutunda kuxingila kukina, yamubangesa kubingana yoso yonzokala kima kyahatu: kubeta ngoma kamwanyu mukumona kutululuka kujinga; omesu mazulu ni kulunga kwavulu nda kutena kudila ni kixikinu kya athu akexile mukwiza tunde mu kididi kyengi. 5.- Anga ombimbi yovunge mu umbanda una kwila ndumba dya athu akexile mukwambela kuma kikalakalu kya Nzambi yalenguluka kukemba o polo ya athu akexile we hanji mu kuta mu mukutu o wendelu wa mutendu. 6.- Mu ufudilu wa kizomba, sayi athu akexile we hanji mukwambela kuma okulenduka kwa muxoxo kwila wakexile bulu wakexile kulenduka kwa muthu wakexile mukutumisa tunde mu kalunga ndimbu ya mwimbu wabukumuka kwala kuwufikisa mu ndunda ya mavumu mu munza wa masemba, mu lumbu lwa dibata lwobange ni mabaya ma tina kwila makundu ma, mu sanzala ya Marçale, tumbonga twakexile kumahondeka ni jingiji ja soma jowendese ni maku; anga ni mukolo wokute mu kikondu kyakexile mukulenga mu ulebelu wa njila. 7.- Anga itangana kuxi, mwene mwene, watumu kuzekesa ngoma mu musonga wa njila yala ku dima mbe, mu njila yeneye pe, athu atungu kwenyoko akexile mukwambela we hanji kuma kwakexile kwenyoko owumbanda wakexile mukubanga ni kuzediwa owutundilu wa mbimbi yosunge ni muxima mu mbinga ya milembu ya muxike wambote, mu nzungule wa kaxaxi ka kizuwa wa kizuwa kyoso kyoso! 8.- Kuma kyakexile kidi mwene ki kyakexile nzoji yoso yatokala mu ukexilu wenyo, yene yakexile mubangesa athu kukayela, tunde mu sanzala mwa Rangelu ndu mu sanzala ya Sambizanga anga tunde benyaba mwene ndu mu Marçale, yoso yakexile ngoma ya karnavale yatundiwa bu maku ma mona zanga kwila mwenyo wakexile we hanji mukwambela kuma mulawula wa mutambe. 9.- Anga mukutundisa kalunga dizumba dyayiba; mu mabuku maminya okuswina kwila kale ni woma wa kalunga, ongumba uswinisa woso uya muximbika mu ubetelu we kwila ubokona we hanji mu nzongo ya muxima. 10.- Omuxoxo wenyo pe, ya ubetelu wa ngoma, woxinjike kwala nguzu ya kitembu mukubusa kwe, undunda ni kulenduka ku tandu dya menya ma kalunga anga uzenza dibuku dimoxi dyonene, odibuku dyenyedi dibubala okuzakama, mukulenduka okyandalu kya kuminya yoso iwumona. 11.- Anga mu dilombe dimoxi dya usuku kwila mbeji, mukusanduka dikanga owuxikelelu wa usuku, walungisa kuzelesa mikutu ya athu adisanga mukudizola adivungu mu masekele ma kalunga mezala mongwa, athu akwata mukwivila kuma yakexile mukwiza ngoma ya akwa zanga kwala kusanguluka woso wakexile mukwambela kuma kwenyoko kwakexile ngo kuximbika. 12.- Mwene omubange wa nzangu mwenyo tunde ngumba yeneye yatululuka kala twana twa njila twamuluku; mukambe wa ndunge mu maku ni mu kifwa kya kukala, mukujukula dikanu ditundisa dizumba dyayiba, dyakexile we hanji mukwambata athu mukwambela kuma muxinge wa umbote; kana ngo okijingu kya athu akexile kumwivila mba we hanji ya athu ana kwila, mukonda dya ulungilu woso woso, kakexilya kwenyoko mukukala mukwambela mukonda ene alengele kwebi kwakexile mukwivila omuxoxo wa ngoma wobange ni ndunge! 13.- Mwene wadixikanexine, tunde kyajimbulwile kuma mwene wakexile muthu ni kilunji kyawaba kya ngongo, kuma mwene ngo wakexile mukwijiya kutumina ngoma o kyandalu kye kyalungisa kya kwimona mukusanguluka athu atundile dikanga kwala kumumona kuxika, sumbala athu kumulekela kuma okutola kwa muxima wafwamene kutunga ku muxima wa muthu woso woso wandala kulunga o kilunga kyakolo kyakexile ku polo ye! 14.- Owukumbu, kwila wakexile kumuzakama mu kitangana kyoso kyoso kya kizuwa, wakexile mukata ni isunji ya athu akexile kumumona kubiluka hota ya kanjila kosuwame mu njila yala ku polo: twana twa jindenge twakexile hanji mukutudisa mipyopyo mu kanu dyakambe maju ku polo; adyakimi kwila, sumbala kukala mukwivila owukatelu wa kasekelu kukoteka odikunda dya diyala dyakexile hanji mukwiza, akexile mukwelela ni kulenduka kwoso kyoso kyakexile mukwivila, kambonga kabeta kubukumuka kadisanga mu njila ya dikunda, kudikola: eye kutene kungitondala; manwe, eye wafwama kukula anga kyenyeki pe, eye umoneka; manwe, nde kuxika ngayeta mu kididi kyengi, matangelu menyama mene makexile kumulunga, mukumutakula boxi mu masekele mabetiwa mu sanzala ya Marçale kwenyoko! 15.- Anga jisonyi jamukwata, wakwata njila waye ni maku mavungiwa mu jimbela ja dikunda ni kudingonga kima kyoso kyoso kwila kana muthu watene kukiva; kima kibangesa athu kufika kuma njinda yakexile mukwendela ku mbanji ye ndu mu kididi kyoso kyoso, kwila kyonzolungisa kima kyaviza kukixinganeka, tunde kubiluka dikunda kwa ngoma mukubitila we hanji mukudikongola mu ibuka ya karnavale kakexile kya kudizukama ni kulenguluka kwala kulenga umbangala wa kuma kwalenguluka, kifwa ibuka ya karnavale yatokala akwazanga ya Lwanda pe, mu ibuka ya Rangelu ni ya Marçale ulembwa, mukulenga kumutakula dingi boxi. 16.- Kuma omukondo utena mukulunga tunde topya yobange ni ndunge itunda mu dikanu dya ndumba dyaathu adibongolola mu njila; dya athu adisuwama mukuzwela ku tandu dya athu ana akwata kwakatesa ni ukambelu wa ndunge ya mu ukexilu wa ima ya ndunge, kala kyakexile dyambu dya ngoma yeneye kwila, kala ene mwene akexile mukutangela, kejiya kwixika, walungisa kwendela ikoka kwebi athu kilwa amumwene kubita kwenyoko; ikoka kwebi wonzotena, awa, kusanga kitalelu kimoxi ni kifwa kya ukamba kyonzomuzalesa muxima ni uswininu kwila mwene wabindamene kyavulu kwala kudyendesa ku polo sekutena dingi kuzenga. 17. – Omatangelu kwila athu akexile mukutundisa mu dizwi dimoxi ngo ko mwene akexile mukumazwela mu kifwa kimoxi kyakexile kumuteketesa jimbinga ja milembu ye, omilembu yeneye yakexile mukuditakula ku tandu dya ngoma ni kihanji kya kwibangesa kusangulwisa athu akexile kumumona kuxika, sumbala polo ya nguma yosambuke mu polo ya athu akexile mukwambela hanji kuma ajimbulula okuwaba ni kwiba kwa kwila muxoxo wa ngoma - wabwila kumukatesa kwala ukambelu wa ndunge ku mbandu ya maku me – wabange mu usuku wakumbiwa mu ukambelu wa mukengeji. 18.-Kyoso kyatulu kubata – wabwila kukala mukwivila yoso ikandalelye kwivila; amulungu kwala ndumba dya athu akexile mukumukayela ni mupyopyo mu kanu aba akamukwa hanji akexile mukumwemwa - wadijiki monzo anga okihanji kyaxixima kya kwiva dikanu ni ukalakalu wa kunjanguta, wamwambatesa kuxinganeka kuma ombombo ni jinguba kwila kwakambele mu kididi kyenyeki yene okudya kyonzotene kukamba. 19.- Wafikisa kuzeka walembwa mukonda omatangelu kwila wakexile mukwivila mu ididi yoso mavudile mukukola kwila makexile kusambukila we hanji omukondo kwala muthu wakexile mu utululukilu; kizembu ku mbandu ya muthu kwila mu kizwuwa kimoxi wandele nzoji kuma oswilu wa mwenyu wakexile ngo uxikilu wa ngoma; kixinganeku ku mbandu ya muthu wakexile hanji mukumona muthu ni kilendu mu polo mukwivila uxikilu wa ngoma wakambe mongwa anga ya wisu kwila wonzowambata kuzumbuka, woso wabukumuka kumuximana. 20.- Wadisukula ni mwanyu anga walanduka kumona kuma kyakexile kyambunze okifulu kyakexile mukuzalesa o polo yakambe mwezu, sumbala kukala mukwambela kuma omukutu we walenduka wakexile kibundu kya kima kyoso kyoso kana kya mbunze ni dikouwa dya dyulu; kuma okuwaba kwa muthu woso woso kwakexile kuwuzonga kwala unzungule wa kima kya kudisukula moxi ya muxoxo wa uxikilu wabandiwa wa ngoma wokondoloke ni kiba kya hombo, kiba kyokukute mu ngoloxi; kwila ojimbongo jabutu ja muthu ni kijingu kya kukala ni dijina dya muthu wafwamene kujiyendesa mukulanda dizumba dyawaba mukudisukula, hanji ya kumateka kuxika ni maku okima kyenyeki kibangesa ndumba dya athu kukina kwila kima kyenyeki uwatenene we hanji kubangesa athu kudikumbulula mu dya. 21.- Anga mu kikoka kya muthu woso woso wandala hanji kudisukula, sayi hanji muthu amumona mukusambuka, moxi ya mbimbi ya mayombola ya nzungule ya ngoma, kwila dikowa dya dyulu dyatokala mbunze, dyene ditena kusanza muthu wala ni ukatelu mu jimbinga ja milembu anga uhaxi utumana hanji kwenyoko anga umulembwesa we hanji kuxika! 22.- Wakumbululwa ni yoso yakexile mukwiva, wabandesa kixinganeku kya kuya mukusota muthu wala ni ndunge ya kumulongesa yoso mwene wandalele kwijiya: kuxikila ngoma ni uzediwilu wonzomwambatesa kulanda okulenduka kwa athu mu ukexilu wa kukala kumwivila; wa muthu woso woso wonzomubinga kuvutuka kuxika mu uzumbukilu wa kukala mukubetela maku ku tandu dya ngoma. 23.- Mu kitukulu kimoxi kya mulunguke, wadyanga kuxinganeka kuma, kwenyoko kwamuvwalele, kwakexile ni jindembu ja ngoma, Massano, Joãozinho Morgado ni axiki akamukwa a ngoma mu kilunga kya kijingu, kwila anzomubana okuzediwa kya kukala, muxima we wa muxike wezala ungana, o ndunge ya kukatula tunde ku ngoma anga ku mbinda yotule boxi mu masekele ma lumbu lwa dibata, mu kitangana kya kidi, kana ngo ombimbi ya kitangana kyabeta kusanguluka, mba we hanji o mbimbi ya dyambu dyakamukwa kwila ukala mukulela, mu nzungule ya kizuwa kya komba ditokwa, o nzumbi ya muthu wafu kya, wadite kya mu kilunga kya kalunga kwenyoko.

O TOCADOR DE TAMBOR

1.- O homem que erguia a mão direita enquanto a esquerda pousava no cimo de um couro esticado cobrindo um tambor, era alto, magro e de porte duro que fazia lembrar o vigor de um atleta que sustinha no ar e baixava a seguir, os volumes pendentes nas pontas de uma vara. 2.- A rapidez com que o fazia era tal que espremia dali um gemido fatal, lembrando um sufoco em juízo final a fugir de uma chama num canto infernal – tal era o som que o tambor emitia, que fazia fugir quem gemia de dor com o seu lamento. 3.- E fazia-o de tal modo que o que lhe arrancava da alma não era a dolência de um canto afinado; não era o som arranjado que enleva quem sente o defunto no Além no sétimo dia da sua degraça, mas um mísero tom com sabor sem agrado que feria o ouvido da alma finada! 4.- E nem mesmo o batuque que fazia dançar os homens que vinham de xingilar demoveu-lhe a mudar o que seria vulgar: bater no tambor com mais devagar para ver se mantinha a calma a reinar; os olhos molhados com mais argumento para ter que chorar com aceitação daqueles que vinham de outro lugar. 5.- E o tom envolto naquela magia que muitos diziam ser obra divina depressa adornou o semblante da gente que punha no corpo a cadência do som. 6.- Quando a batida era boa, havia gente que também dizia que a bonomia do som que pairava no ar era de quem no Além ainda mandava uma nota ousada para ser ensaiada no choque frontal do calor da masemba, num quintal de aduelas cujos aros, no Bairro Marçal, os putos giravam com freios de arame guiados com a mão; ou com trela de corda agarrada no arco que ia a correr ao longo da rua. 7.- E quantas vezes, ele mesmo, mandou acamar o tambor na fogueira da rua de trás pois, na dita avenida, também se dizia, havia a magia que urdia com gosto a saída de um som arrancado com a alma na ponta dos dedos de um bom tocador, em pleno meio-dia de um dia qualquer! 8.- E que era mesmo verdade e não fantasia tudo o que a respeito se dizia, e era por isso que a plebe seguia, do Rangel ao Sambizanga e daqui para o Marçal, tudo o que fosse batuque de carnaval saído das mãos dum filho da ilha e que dizia ser neto de um pescador. 9.- E mesmo em maresia; em calemas que engolem a coragem que não teme o mar, o tambor encoraja quem vai navegar no seu bater que penetra no fundo da alma. 10.- E o som, o da batida, empurrado pela força do vento a soprar, embate de leve no cimo do mar e afaga uma onda gigante, a tal que abraça o temor, amansando o desejo de engolir o que vê. 11.- E numa noite de bréu em que o luar, afastando para longe a penumbra da noite, decidiu aclarar os corpos amantes envoltos na areia salgada do mar, foi ouvido que vinha a caminho um batuque da ilha que vinha alegrar quem dizia que lá, só navegar se via.12.- Ele, o fazedor de barulho em pacato tambor como lhe apelidaram os putos da rua; inapto nas mãos e na forma de estar, quando abria a bocarra exalando fedor, obrigava a dizer que ofendera a moral; a dignidade dos que o ouviam e não só, mas também dos que, por qualquer razão, ali não estavam para comentar por haverem fugido para onde se ouvia o som do tambor laborado a rigor!13.- Convencera-se, desde que entendera que era um lente universal, que só ele sabia impôr ao tambor o imperioso desejo de vê-lo alegrar gente de longe que o vinha ver tocar, apesar de o avisarem que a modéstia devia morar na alma de quem quisesse vencer o duro caminho que tinha à sua frente! 14.- A vaidade, que o acompanhava a qualquer hora do dia, sofria o insulto de quem o via a dobrar a esquina do beco escondido na rua da frente: putos que faziam sair assobios da boca carente dos dentes da frente; mais-velhos que, apesar de sentirem o pesar da chacota vergar o dorso do homem que vinha a caminho, sorriam de mansinho quando ouviam, inclusive, o mais ousado miúdo da rua de trás, gritar: a mim não me enganas tu; mano, cresce e aparece; mano, vai tocar mas é gaita noutro lugar, dizeres que o venciam, jogando-o para o chão na terra batida do Bairro Marçal! 15.- E a vergonha apoderou-se dele, e foi-se embora com as mãos enterradas nos bolsos de trás a resmungar qualquer coisa que não se ouvia; algo que fazia supor que a fúria ia consigo a seu lado para onde quer que fosse, e de que resultaria algo difícil de imaginar, desde o voltar as costas ao tambor, passando por enquadrar-se em grupos de carnaval que se avizinhava a correr para fugir da crueldade do tempo veloz, talvez grupos carnavalescos da ilha de Luanda pois, nos do Rangel e Marçal nem pensar, para evitar que o lançassem de novo para o chão! 16.- Visto que a melancolia pode resultar de uma elaborada chacota que sai da boca de muita gente que se aglomera na rua; de gente que se recolhe para falar sobre quem os molesta com a sua inaptidão em lidar com objectos de arte, como era o caso do tambor que, segundo eles, era mal tocado, decidiu calcorrear veredas que nunca o tinham visto passar; veredas onde pudesse, enfim, encontrar um olhar amistoso que lhe enchesse a alma com o vigor de que tanto precisava para seguir em frente sem poder vacilar. 17.- As palavras que a plebe largava numa só voz contra si eram eram ditas de tal modo que lhe faziam tremer as pontas dos dedos, esses mesmos dedos que se atiravam ao tambor na ânsia de fazê-lo agradar a quem o via sonar, mau grado o semblante inamistoso estampado na cara de gente que dizia entender o bom e o mau que o som de um batuque - cansado de ser molestado por inapta mão - urdiu em noite assombrada por ausência de luz. 18.- Assim que chegou a casa - cansado de tanto ouvir o que não desejava; vencido pela horda humana que o seguia a assobiar enquanto outros sorriam - fechou-se no quarto e o desejo ardente de sentir a boca ocupada em labuta de mastigar, levou-o a pensar que o bombó com jinguba que não havia naquele lugar era a iguaria que não podia faltar. 19.- Procurou dormir mas não conseguiu pois as palavras que ouvira em todo o lugar eram tão fortes que emitiam pavor a quem fosse de paz; rancor a quem algum dia havia sonhado que o valor da vida era só batucar; ponderação a quem visse a careta na cara de alguém por ouvir um batuque insosso e cru que levava a falir quem ousasse aplaudir! 20.-Lavou-se com esmero e só mais tarde viu que era de sabão a espuma que lhe enchia a cara imberbe, apesar de estar sempre a dizer que o seu corpo macio era fruto de tudo menos sabão azul; que a finura de uma pessoa qualquer era medida pela exuberância do objecto com que se lavava ao som de um sublime toque de tambor adornado com pele de carneiro curtida ao entardecer; que os parcos haveres de alguém digno desse nome deviam ser destinados à compra de um sublime odôr para com ele se lavar, antes de começar a tocar com as mãos o objecto que faz muita gente dançar e que sempre serviu para comunicar! 21.- E na senda de quem ainda se quer lavar, volta e meia é visto alguém difundir, ao som da magia dum rico tambor, que o azul do sabão é que pode curar quem na ponta dos dedos mantém a moléstia que volta e meia o impede de tocar! 22.- Agastado com o que ouvia, sublimou a ideia de ir à procura de quem tivesse o dom de o ensinar o que mais queria aprender: tocar um tambor com o prazer que o levaria a atingir a emoção de quem o ouvisse; de quem o pediria para bisar assim que findasse o bater das mãos. 23.- E num lance de génio, pressentiu que ali, onde havia nascido, haviam soberanos em tambor, Massano, Joãozinho Morgado e outros a caminho da glória, que lhe dariam o prazer de ter, na sua nobre alma de tocador, o engenho de tirar do tambor ou alguidar pousado no chão arenoso do quintal, no momento certo, não só o tom de um momento mais alegre, mas também o som de um outro tom que embala, em pleno dia das cinzas, a alma defunta a caminho da eternidade.
Mário Pereira

Comentários

Newsletter


Colabore com o Jornal Cultura - Envie-nos os artigos da sua autoria.

Colaboradores Ver todos